คลังความรู้อื่นๆ                                                   
  ห้องสมุด  
  ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก TIAC /NSTDA
  ห้องสมุดไทย เครือข่ายพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ LEXITRON Thai = English Dictionary
  หอสมุดและศูนย์สารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย Softdream Dictionary Online
  หอสมุดแห่งชาติ Saikam Online Dictionary (Thai - Japanese)
  ห้องสมุด สศช. พจนานุกรมพุทธศาสน์
  ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์
  ห้องสมุดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อภิธานศัพท์ อินเตอร์เนต
  ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Royal Institute English - Thai IT Vocabulary
  ห้องสมุดความรู้การเกษตร ปทานุกรมดาราศาสตร์
  ห้องสมุดดาราศาสตร์ อภิธานศัพท์ชลประทาน
  ห้องสมุดธรรม อภิธานศัพท์เทคนิคการชลประทานและการระบายน้ำ
  ห้องสมุดศูนย์ข้อสนเทศการวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Productivity Glossary
  ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  ห้องสมุดแถบเสียง  
  หนังสือพิมพ์  
  ไทยรัฐ ผู้จัดการ
  เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ
  มติชน ประชาชาติธุรกิจ
  ไทยโพสต์ เส้นทางเศรษฐกิจ
  ข่าวสด Bangkok Post
  ข่าวสดUSA The Nation
  กรุงเทพธุรกิจ  
  นิตยสาร  
  เทคโนโลยีชาวบ้าน Business.Com
  เนชั่นสุดสัปดาห์ Car Stereo
  ผู้หญิง รายปักษ์ Computer.Today
  มติชนสุดสัปดาห์ eWeek Thailand.com
  ศิลปวัฒนธรรม Formula
  สารคดี Internet Today
  เส้นทางIT PC Magazine
  100 Watts Reader's Digest
  4 Wheels Windows Magazine
  Audiophile  
  มหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยรัฐบาล  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  มหาวิทยาลัยอุบุลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  มหาวิทยาลัยเอกชน  
  มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  มหาวิทยาลัยอิสเทอร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยพายัพ
  มหาวิทยาลัยเกษมบัฒฑิต มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC)
  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยรังสิต
  มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยมหานคร
  ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
  วิทยาเขตส่วนภูมิภาค  
  วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
  วิทยาเขตอุเทนถวาย วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  วิทยาเขตพระนครเหนือ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
  วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตพระนครใต้
  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตเพาะช่าง
  วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาเขตโชติเวช
  วิทยาเขตส่วนภูมิภาค  
  วิทยาเขตเชียงราย วิทยาเขตน่าน
  วิทยาเขตภาคพายัพ วิทยาเขตลำปาง
  วิทยาเขตตาก วิทยาเขตพิษณุโลก
  วิทยาเขตปทุมธานี วิทยาเขตนนทบุรี
  วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
  วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  วิทยาเขตปราจีนบุรี วิทยาเขตจันทบุรี
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตอุบลราชธานี
  วิทยาเขตนครพนม วิทยาเขตขอนแก่น
  วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตสกลนคร
  วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  วิทยาเขตหนองบัวลำภู วิทยาเขตปัตตานี
  วิทยาเขตวังไกลกังวล วิทยาเขตศรีวิชัย
  วิทยาเขตภาคใต้ วิทยาเขตทักษิณ
  สถาบันราชภัฎ  
  สถาบันราชภัฎนครสวรรค์ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร สถาบันราชภัฎสุรินทร์
  สถาบันราชภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
  สถาบันราชภัฏธนบุรี
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
  สถาบันราชภัฏนครปฐม สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
  สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถาบันราชภัฏเลย
  สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันราชภัฏสกลนคร
  สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏอุดรธานี
  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สถาบันราชภัฎยะลา
  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
  สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
  สถาบันราชภัฎพระนคร สถาบันราชภัฏสงขลา
  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์
  สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันราชภัฏเชียงราย
  สถาบันราชภัฎเพชรบุรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
  สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ สถาบันราชภัฏลำปาง
     
copyright @skyrich.com